Pastorační středisko

Služba v nemocnicích

Kvalita života

Současná medicína klade velký důraz na kvalitu života pacienta i jeho blízkých.
Pokud se nejedná o vysloveně akutní léčbu, kde jde o záchranu života, staví se kvalita života na první místo v léčbě i péči o nemocného.

Dimenze člověka

Aby kvalita života byla co nejlepší, je třeba pečovat o všechny dimenze člověka a o jejich určitou rovnováhu. Je kladen důraz na poskytování komplexní symptomatické a podpůrné léčby v celém průběhu nemoci. Jsou tedy léčeny nejen fyzické obtíže nemocného, ale je brán ohled i na jeho psychický, sociální, kulturní a duchovní stav. O vše má být pečováno současně – léčba i péče tedy musí mít multidisciplinární, komplexní přístup k nemocnému.

Psycholog a duchovní

jsou dvě odlišné odbornosti, které se vzájemně doplňují. Nemocný musí mít možnost podle potřeby hovořit s jedním nebo s druhým, případně s oběma. Tato služba musí být v naléhavých situacích dostupná v kteroukoliv denní i noční dobu.

Duchovní služba pro nemocné zahrnuje

 • rozhovor
 • spolunesení břemene nemoci v mlčení
 • čtení Bible
 • modlitby a meditace
 • slavení svátostí

Duchovní dimenze

Duchovní starosti a těžkosti nás provázejí trvale, někteří je vnímáme v běžném životě intenzivněji, někteří z nás prakticky vůbec. Jak se tato dimenze v životě pacienta projevuje?

 • Na začátku vážného onemocnění a později v jeho průběhu se objevuje řada otázek, které označujeme souhrnně jako existenciální. (Proč? Proč já? Za co? Co bylo špatně? Čeho jsem chtěl v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě udělat? Stihnu to? Co očekávám od života? Má život smysl? Má život s utrpením smysl?)
 • Každý člověk, který vážně onemocní, se roli pacienta musí naučit. Znamená to pro něj nejen se učit s nemocí žít, ale přijmout tuto novou životní roli a přizpůsobit jí celý svůj život.
 • Mnozí z pacientů mohou využít čas nemoci k tomu, aby došlo k vyrovnání vztahů s jinými lidmi. Zabývají se nejen otázkou viny, ale především také otázkou odpuštění a smíření.
 • Jsou mezi námi lidé nevěřící, věřící (především křesťané, ale také židé či muslimové) i lidé hledající svůj vztah k něčemu, resp. někomu, kdo je mimo nás, kdo nás přesahuje. Vážná nemoc nutí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním každého, kdo se s ní setká, ať už jako pacient či jako blízký člověk tomu, kdo onemocněl. Je náročným úkolem hledat smysl života, když „život je nemocí spoután“, ohrožován a to i ve chvíli, kdy přichází smrt.

Duchovní služba je nabízena každému – pacientům, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a personálu.

Pastorační služba nemocným patří k zásadním úkolům každé farnosti. Právě farnosti se obvykle starají o zdravotnická zařízení, která se nacházejí na jejich území a poskytují v nich službu evangelia. Pastorace v nemocnicích nemůže být dílem jen vyčleněných odborníků, ale musí mít vazbu na křesťanské společenství v dané oblasti.

Vnímáme naléhavou potřebu pomoci u ochotných laiků při organizaci a nabídce bohoslužeb v daném zařízení, při roznášení eucharistie nemocným, ale také při duchovním doprovázení pacientů. Ačkoliv všechny tyto služby je třeba poskytovat organizovaně, po dohodě s odpovědnými kněžími i vedením nemocnice, a ne každý má schopnosti pro všechny tyto delikátní úkoly, pro každého je možné nalézt v pastoraci nemocných jeho vlastní místo.

Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí, hospicem, sociálním zařízením a pod.

 • Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.
 • V náročných obdobích nemoci pomáhá hledat naději prostřednictvím osobního zaměření nemocného. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost. Nemocniční kaplani spolupracují s pastoračními asistenty a dobrovolníky.
 • Kontakty na nemocniční kaplany naleznete na webových stránkách kaplan-nemocnice.cz.

Konkrétní aktivity v městě Brně (neúplný výčet):

Bohoslužby (stav k 1.9.2018)

 • Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53
  pondělí, středa, pátek v 15.00, sobota ve 14.30
 • Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Jihlavská 20
  středa v 16.00
  neděle v 9.30 (obě bohoslužby v kapli ve II. poschodí nové výškové budovy)
 • Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3
  středa 14.30, neděle 10.00
 • Porodnice při FN Brno, Obilný trh 11
  sobota 14.00
 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7
  úterý, čtvrtek 16.00
 • Psychiatrická léčebna Černovice, Húskova 2
  sobota 14.20
 • D. rehabilitační oddělení Nový Lískovec, Zoubkova 18
  3. středa v měsíci v 10.00
 • Dětská nemocnice při FN Brno, Černopolní 9
  středa v 15.30
 • Vojenská nemocnice, Zábrdovická 3
  pondělí v 15.30 (střídavě mše sv. s evangelickými bohoslužbami)
 • Ústav sociální péče Brno-Chrlice, Chrlické nám. 2
  Ne 14.00 – 1. neděle v měsíci
 • Dům invalidů Brno-Vinohrady, Mikulovská 9
  Jen o Vánocích a Velikonocích
 • Ústav sociální péče Brno-Královo Pole, Kociánka 2
  Po 16.00 – 1. pondělí v měsíci
 • Domov pokojného stáří, Kamenná 29
  Ne 15.30 (čtrnáctidenně-příležitostně)
 • Domov pro seniory, Brno-Židenice, Nopova 96
  So 9.30 – 1. sobota v měsíci
 • Domov pro seniory Brno-Královo Pole, Kociánka 8
  Po 9.30
 • Domov pro seniory Brno-Vinohrady, Věstonická 1
  Čt 15.30 (ve školním roce)
 • Domov pro seniory, Štefánikova 54
  Po 14.30 – 3. pondělí v měsíci
 • Domov pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13
  Pá 10.30 – 1. pátek v měsíci
 • Domov důchodců Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 20
  Pá 10.00 – 1. pátek v měsíci
 • Dům důstojného stáří Betánie Brno-Maloměřice, Borky 7
  Ne 14.30 – 4. neděle v měsíci, bohoslužba slova ve šk. roce
  Po 14.30 – 1. pondělí v měsíci bohoslužba slova
 • „Naděje“ – stacionář, Brno-Bohunice, Arménská 2
  Po 10.00 – 1. pondělí v měsíci mše sv., jinak bohoslužba slova
 • Hospic sv. Alžběty, Brno, Kamenná 36
  Po 15.45
 • Domov Penzion Brno-Bystrc, Foltýnova 21
  So 15.00 – 1. sobota v měsíci
 • Domov pro seniory Brno-Žabovřesky, Vychodilova 2
  So 10.00 – 1-2x v měsíci
 • Domov pro seniory Brno-Lesná, Okružní 29
  Pá 16.00
 • Domov pro seniory Brno-Tuřany, Holásecká 33
  Čt 10.00 – 1. a 3. čtvrtek v měsíci
 • Domov Slunce Brno, Francouzská 16
  Pá 10.00 – 1. a 3. pátek v měsíci
 • Dům s pečovatelskou službou Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 8
  Čt 15.30 – 2. čtvrtek v měsíci
 • Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, Rajhrad
  Út 15,30

Knězem pověřeným koordinací pastorace v nemocnicích v Brně je Leo Zerhau (nepřetržitá služba 602 582 459).

Nemocniční kaplani v brněnské diecézi

 

 • Mgr. Andrea Kalaninová (andrea.kalaninova@nmbbrno.cz): Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
 • Bc. Anna Kostková (a.kostkova@gmail.com): Fakultní nemocnice Brno – Bohunice
 • S. M. Mgr. Mlada Kyseláková (s.mlada@atlas.cz): Psychiatrická nemocnice, Brno – Černovice
 • S. Mgr. Františka Jana Majerčíková (jana.majercikova@centrum.cz): Fakultní nemocnice u sv. Anny, Úrazová nemocnice, FN Brno, Dětská nemocnice, Doléčovací a rehab. odd., Nový Lískovec
 • Ing. Bc. Dagmar Sližová: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
 • Jana Sluková (jaslu@seznam.cz): Fakultní nemocnice u sv. Anny, FN Brno
 • jáhen Mgr. Petr Šplouchal (splouchal@atlas.cz): Dům důstojného stáří Betanie, Brno – Maloměřice
 • Lenka Topolanová: Nemocnice Břeclav, p. o.
 • R.D. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc.(jjzachoval@gmail.com): Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
 • jáhen PhDr. Mgr. Jan Zapletal: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

 

Tuto stránku připravují
ThLic. Leo Zerhau, Th.D.,  p.leo@katolik.cz
Mgr. Ing. Jan Zachoval CSc., jjzachoval@gmail.com