Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Sobota po 2. neděli adventní – 10. 12.

Sir 48,1-4.9-11

Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a svým rozhorlením zmenšil jejich počet, neboť nemohli snést příkazy Páně. Slovem Páně zavřel nebe, třikrát dal sestoupit ohni. Jak ses proslavil, Eliáši, ve svých divech, kdo se může chlubit, že je ti podobný? Byl jsi uchvácen ohnivým vichrem ve voze s ohnivými koňmi. Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni!

Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19

Bože náš, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři,
skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
probuď svou sílu a přijď nás zachránit!

Bože zástupů, vrať se,
shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
výhonek, který sis vypěstoval.

Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici,
nad člověkem, kterého sis vychoval.
Už od tebe neustoupíme,
zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

Mt 17,10-13

Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“ Odpověděl: „Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

_______________________________________________________________________

Postava Jana Křtitele neodmyslitelně patří k adventní době. Ani dnes nepřeslechněme: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Rozvažujme dobře tato slova, aby se nám nestalo to, co židovskému národu, že nepochopili toho, který připravoval příchod Vykupitele, a pak nakonec nepřijali ani samotného Ježíše Krista.

Jan Křtitel má v naší rodině zvláštní postavení. Už po mnoho generací je vždy nejstarší syn nositelem jeho jména. Je to jistě pěkná tradice. Kéž však vnímají nejenom ti, kteří nosí Janovo jméno, příklad jeho věrnosti a pokory, s jakou plnil poslání, které mu bylo svěřeno.

Prožíváme adventní dobu, dobu přípravy na setkání s Kristem. Snažme se, aby na jejím konci měl Pán cestu do našeho srdce otevřenou.

Pokud patříme ke starší generaci, je pro nás důležitá příprava na setkání s Pánem, kdy se s ním po smrti uvidíme tváří v tvář. Prosme Ducha Svatého o dary důležité ve stáří: moudrost, trpělivost, pokoru, skromnost. Buďme vděčni za vše, co jsme za celý život od Pána dostali, děkujme i za každý den, který je nám dán, a vyprošujme si milost, abychom dokázali svým životem vydávat o Kristu svědectví.

(Pavla, 79 let)