Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Středa 22. prosince

(1 Sam 1,24-28)

Když ho odstavila, vzala ho s sebou, a s ním tři býčky, jednu éfu bílé mouky a měch vína, a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili býčka a uvedli chlapce k Élímu. Chana řekla: „Dovol, můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam Hospodinu.

(1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd)

Srdce mé jásá v Bohu, mém spasiteli.
Srdce mé jásá v Hospodinu,
moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
neboť se raduji z tvé pomoci.

Luky siláků se lámou,
ale slabí se opásávají silou.
Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
kdo hladověli, mohou ustat od práce.
Neplodná dostává sedm dětí,
matka mnoha synů vadne osamělá.

Hospodin usmrcuje i oživuje,
uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
ponižuje a povyšuje.

Pozvedá z prachu ubožáka,
ze smetiště povyšuje chudáka,
aby ho posadil mezi knížaty
a obdařil ho stolcem slávy.

Lk 1,46-56

„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.“

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

_______________________________________________________________________

Člověk by neměl také všechno, co je zrovna nové, ihned pokládat za pokrok a výdobytek pro ženu. Jen jednou jděte do kostelů a muzeí Benátek a prohlédněte si různá zobrazení Boží Matky a světic: Nanebevzetí Panny Marie od Tiziana, Madonu od Torcella, svatou Uršulu od Carpaccia, svatou Barboru od Palma Staršího a mnohé jiné. A pak je porovnejte s ženami na reklamních plakátech. Tam staré – zde moderní. Jak byla žena zobrazována v minulosti a jak je prezentována dnes. Velmi pochybuji, že toto srovnání týkající se hodnoty ženy vyjde ve prospěch dnešní doby. Vznešená velikost, ve které náboženství vidí Marii a světice, celkově ovlivnila ženu – a navzdory všemu imponovala mužům.

(Albino Luciani – Ave Maria, Kněžský seminář sv. Gorazda, 1998)

Pro muže: Vnímám důstojnost ženy? Dokáži ocenit její hodnotu, nebo s tím musím bojovat a ponižovat ji?

Pro ženy: Dokáži děkovat Bohu, že mě stvořil jako ženu? Nesnižuji svoji důstojnost? Nepoužívám podbízivé, manipulativní prostředky?