Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Pondělí 20. prosince

Iz 7,10-14

Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi.“

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je Bůh s námi).“

(Žl 24,1-2.3-4ab.5-6)

Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.

(Lk 1,26-38)

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

_______________________________________________________________________

Co se nikdy nesmí zastavit nebo zmenšit, je náš apoštolský zápal, který vy čerpáte z prastarých kořenů, z nepřetržité přítomnosti církve v této zemi již od prvopočátků. Víme, jak je snadné nakazit se virem rezignace, který se někdy kolem nás šíří. Bůh nám nicméně dal účinnou očkovací látku proti tomuto zákeřnému viru. Je to naděje, která roste z neustálé modlitby a každodenní oddanosti našemu poslání. (…) Nezapomeňme, že Kristus se zvěstuje především svědectvím života proměněného radostí evangelia. Jak můžeme vidět na prastarých dějinách církve v této zemi, živá víra je nakažlivá a může měnit svět. Láska Kristova si říká o to, abychom odložili jakýkoli druh sobectví nebo soupeření. Vede nás k univerzálnímu společenství a volá nás k tomu, abychom tvořili společenství bratří a sester, kteří se navzájem přijímají a pomáhají si.

(papež František – setkání v bagdádské katedrále, 5. 3. 2021)

Nejsem nakažen virem rezignace? Prosím v modlitbě a každodenní oddanosti o zapálení mé víry, naděje a lásky?