Pastorační středisko

Průvodce Adventem – 4. neděle adventní – 22. prosince – A

(Iz 7,10-14)

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil (Izaiáš): „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je Bůh s námi).“

(Žl 24,1-2.3-4ab.5-6)

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil na moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.

(Řím 1,1-7)

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

(Mt 1,18-24)

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

_______________________________________________________________________

Připomínám ti radostnou zvěst, která nám byla darována o velikonočním ránu: že všechny temné a bolestné situace, o nichž mluvíme, mají východisko. Je například pravda, že digitální svět tě může ohrožovat nebezpečím uzavírání se do sebe, izolace nebo prázdné zábavy. Ale nezapomeň, že i v těchto oblastech existují kreativní a někdy i geniální mladí lidé. To je případ mladého služebníka Božího Carla Acutise.

Carlo Acutis velmi dobře věděl, že mechanismy komunikace, reklamy a sociálních sítí lze používat tak, že nás otupí a učiní závislými na konzumu a novinkách, jež se dají koupit, že budeme posedlí volným časem a uzavření do negativismu. Carlo ale uměl používat nové techniky komunikace k předávání evangelia a k šíření hodnot a krásy.

Nenechal se chytit do pasti. Viděl, že mnoho mladých lidí – i když se zdají být odlišní od jiných – se nakonec jako všichni ostatní žene za tím, co jim ti, kdo mají moc, vnucují prostřednictvím konzumu a různých lákadel. Tímto způsobem nedovolí, aby rozkvetly dary, které jim Pán dal, nenabídnou tomuto světu své osobní a jedinečné dary, které Bůh do každého z nich zasel. A tak se stává, jak říkal Carlo, že „se všichni rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie.“ Nedovol, aby se to stalo tobě.

Nedopusť, aby tě okradli o naději a o radost, aby tě omámili a zotročili pro své zájmy. Odvaž se být někým víc, protože tvé bytí má větší hodnotu než cokoli jiného. Nepotřebuješ mít majetek nebo budit dojem. Můžeš být takový, jakého tě zná Bůh, tvůj Stvořitel, jestliže uznáš, že jsi povolán k mnoha věcem. Vzývej Ducha Svatého a kráčej s důvěrou k velkému cíli: ke svatosti. Tak budeš ne fotokopií, ale plně sám sebou.

(papež František – Christus vivit 104-106, KNA 2019)

Jsem povolán ke svatosti, být plně sám sebou, jak mě chtěl Bůh. Věřím tomuto povolání? Pokud ano, pak ukazuji lidem okolo sebe radost a naději.