Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Čtvrtek po 1. neděli adventní – 5. 12.

(Iz 26,1–6)

V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: „Pevné město máme k spáse, Pán je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš mu pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách, pokoří nepřístupné město; poníží ho až k zemi, do prachu ho srazí. Budou po něm šlapat nohy chudých, kroky ubohých.“

(Žl 118,1+8-9.19-21.25-27a)

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
 jeho milosrdenství trvá navěky.
Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v mocné.
.
Otevřte mně brány spravedlnosti,
vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova,
jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel
a stal se mou spásou.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

 (Mt 7,21. 24-27)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká – Pane, Pane, vejde do nebeského království; ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.“

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká – Pane, Pane, vejde do nebeského království; ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl děšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice, a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

_______________________________________________________________________

Ve svém komentáři k žalmům zdůrazňuje Augustin, že slovem skála je míněn sám Kristus. Jde tedy o to postavit svůj život na Kristu, jen tak získá pevnost. Konkrétně se to děje ve slyšení Božího slova: „Neboť víra je ze slyšení“ (Řím 10,17), a sice nikoli ze slyšení, které jednou naslouchalo a pak již vše vědělo, ale ze slyšení, které musí stále naslouchat tomu, jak Bůh o sobě v dějinách dává vědět, aby víra slyšícího… rostla v poznání a ve veškerém chápání a tak se věřící „ze zkušenosti“ učil, na čem právě záleží v průběhu a postupu jeho života… O toto stálé opakované naslouchání slovu vzkříšeného Krista jde.

(Klemens Schaupp – Doprovázení na duchovní cestě, KNA 1994 )

Naslouchám Kristu, abych rostl v poznání?