Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Úterý po 1. neděli adventní – 3. 12.

(Iz 11,1–10)

Vlk bude přebývat s beránkem, pardál si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře.

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle zdání, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro ubohé v zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude rouchem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví.

Vlk bude přebývat s beránkem, pardál si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

Žl 72,1-2.7-8.12-13.17

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým!

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,
dokud nezanikne luna.
Bude vládnout od moře k moři,
od Řeky až do končin země.

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
Smiluje se nad nuzným a chudým,
zachrání ubožákům život.

Jeho jménu se bude žehnat navěky,
pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
A v něm budou požehnána všechna plemena země,
blahoslavit ho budou všechny národy

Lk 10,21-24

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“

_____________________________________________________________________

Příprava na Narození Páně je snahou zjednat pokoj ve vlastní duši, v rodině a ve světě. Vytvářet mír znamená napodobovat Boha, pokořit se, nepomlouvat a nezraňovat. První liturgické čtení podává příslib pokoje v idylickém obrazu přebývání vlka s beránkem, levharta s kozlátkem a telete se lvíčetem. Prorok Izaiáš svým líčením připravuje na příchod Knížete pokoje, a tato příprava se týká nás, naší duše. Častokrát právě v nás není pokoj, nýbrž úzkost a beznaděj. Pozorujeme druhé a nestaráme se o pokoj ve své duši. Potom je zapotřebí zjednat pokoj ve svém okolí, doma, v rodině, kde se vyskytuje mnoho smutku a bojů, nejednoty i válek. Je třeba si klást otázku, zda je v naší rodině pokoj, anebo válka. Třetí oblastí, kde je třeba zjednat mír, je svět. Je vedeno tolik válek, je tolik nenávisti a hrubosti. Na světě není pokoj.

(papež František – kázání 4. 12. 2018)

Co udělám, aby v mé rodině, v mém domě, v ulici, ve škole, na pracovišti, ve světě byl pokoj a mír? Snažím se stavět mosty? Modlím se za pokoj?