Pastorační středisko

Průvodce Adventem – Pondělí po 1. neděli adventní – 3.12.

Iz 2,1-5

V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne krev Jeruzaléma z jeho středu dechem soudu a dechem vytříbení, utvoří Hospodin nad každým místem siónské hory a nad jejím shromážděním oblak přes den, dým a zář plápolajícího ohně v noci, neboť Hospodinova velebnost bude celého (toho místa) ochranným stánkem, který skýtá stín ve dne proti vedru a bezpečné útočiště proti vichru a dešti.

Žl 122,1-2.3-4a.(4b-5.6-7.)8-9

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Zaradoval jsem se, když mi řekli: – “Do domu Hospodinova půjdeme!” – Už stojí naše nohy – v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město – spojené v jeden celek. – Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.

Jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, – ať vládne mír v tvých hradbách, – bezpečnost v tvých palácích!

Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Pokoj v tobě! – Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, – budu ti přát štěstí.

Mt 8,5-11

Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu jeden setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ Ježíš mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ Ježíš mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: jdi, a jde, a jinému: přijď, a přijde, a svému služebníkovi: udělej to, a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.“

_______________________________________________________________________

Veškerou ďáblovou starostí je zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích a zavést vás na scestí. Chce, aby vaše poznání Boha bylo nepravdivé a abyste se klamali při pohledu na sebe samé. Falšuje, zkresluje a klame. Snaží se vás povyšovat, když byste se měli ponížit, a chce vás pokořit, když byste měli růst. Snaží se vás zastavit, když byste měli kráčet dál, chce vás přinutit pokračovat v cestě, když byste měli zastavit, nutí vás mluvit, když je čas mlčet, a chce vás umlčet, když byste měli mluvit, chce vás přesvědčit, abyste zrychlili, když máte zpomalit, a nutí vás zpomalovat, když je třeba běžet. V každém případě se vás snaží oklamat. Démon je největší lhář, největší podvodník, šejdíř a pokrytec, a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou lží a otec lži.“

Ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář. Ví, co člověk miluje a co ho přitahuje, dává mu tedy, co miluje a co ho přitahuje. Vypráví vám to, co byste rádi slyšeli. Ukazuje vám věci, které byste rádi viděli. Dává vám věci, kterých byste se chtěli dotýkat. Dává vám k jídlu, co byste rádi ochutnali. Když podvodníci padělají zlato, vyrábí ho ve stejně třpytivé barvě. Stejně tak ďábel, když chce zkreslovat obraz Boží lásky, používá věci, které lidé nazývají láskou, aby zasel zmatek, aby zamlžil skutečnost Boží lásky v lidských myslích. Sází na pudy a záliby, na pouta náklonnosti a na zotročení zvyklostmi. Všechen ďáblův zájem se soustřeďuje na to, aby bránil těm, kteří kráčí k Pánu. Na vaší cestě se snaží:

1 – svést vás z cesty tím, že vám vymyslí nějaký cíl, který vás přitahuje a nutí vás jít jeho směrem, tak začnete bloudit a ztratíte se;

2 – nechat vás padnout tak, že vám nastraží past, do které se necháte lapit;

3 – donutí vás couvat, unavit vás, až se ze zoufalství vzdáte, chce vám zabránit, abyste dorazili k cíli. (…)

Ďábel nenávidí obraz Boží a člověka, který ho přijímá. Chce v člověku tento obraz pokřivit. Aby toho dosáhl, jedinou možností je zabránit působení Božího Ducha v člověku, pak jediný obraz, který zůstane, bude živočišný. První a hlavní zbraní proti ďáblovi je upřímnost. Každé upřímné slovo je šípem vystřeleným přímo do srdce zla. Každá upřímná zpověď je kopím, které probodne jeho srdce. Druhou podstatnou zbraní je pokora. Upřímnost a pokora znamenají vyznání. Zpovídejte se, abyste zabili zlo v sobě.

(Hanna Skandar ed. – Myšlenky svatého Šarbela, KNA 2018)

Svět chce být klamán, i já se někdy rád nechávám obelhávat. Pros Pána o poznání oklamání – hříchů ve svém životě, pros o uzdravení. Otevři mu upřímně své srdce ve zpovědi. Krátkým průvodcem přípravy může být zpovědní zrcadlo papeže Františka – Pečuj o své srdce! https://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-pecuj-o-sve-srdce